Προκήρυξη Υποτροφιών - Ανακήρυξη Υποτρόφων


Ανακήρυξη των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, μετά την έκδοση της απόφασης με αρ.173/13745/3.4.2015 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η πράξη επιλογής των νέων υποτρόφων και απορρίφθηκε ένσταση εναντίον της πράξης αυτής, κατά την συνεδρίασή του την 17η Απριλίου 2015 ανακήρυξε οριστικά ως νέες υποτρόφους του Ιδρύματος τις:

Χριστίνα Πεταλούδα του Ευαγγέλου, και
Αθανασία-Ραφαέλλα Παπαλοπούλου του Αναστασίου

Η απονομή των υποτροφιών έγινε την ίδια μέρα στο γραφείο του Ιδρύματος.

Καρδίτσα, 17 Απριλίου 2015


Ανάρτηση της Πράξης Επιλογής Υποτρόφων του Ιδρύματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του της 4ης Δεκεμβρίου 2014, αφού εξέτασε τις 17 αιτήσεις που υπέβαλαν αριστούχοι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν φέτος σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προέβη στην επιλογή των 2 νέων υποτρόφων του Ιδρύματος, με βάση την κατάταξή τους στον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Κύρια κριτήρια της απολύτως αντικειμενικής μοριοδότησης των υποψηφιοτήτων ήταν οι επίδόσεις των υποψηφίων στο σχολείο και στις Πανελλήνιες εξετάσεις καθώς η οικογενειακή οικονομική κατάστασή τους.

Οι δύο επιλεγέντες σπουδαστές είναι οι:

1) Χριστίνα Πεταλούδα του Ευαγγέλου, απόφοιτος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, που εισήχθη στην Σχολή Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

2) Αθανασία-Ραφαέλλα Παπαλοπούλου του Αναστασίου, απόφοιτος του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων, που εισήχθη στην Σχολή Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.Η σχετική πράξη, που αναρτάται πιο κάτω και που τοιχοκολλήθηκε την 9η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Νόμο, θα αποσταλλεί στις εποπτεύουσες το Ίδρυμα αρχές για τον έλεγχο της τήρησης των νομίμων διαδικασιών προκήρυξης των υποτροφιών και ανακήρυξης των υποτρόφων.

Η πράξη επιλογής είναι η εξής:

Πράξη Επιλογής Υποτρόφων, 2014-2015

Το Δ.Σ. συγχαίρει τους νέους υποτρόφους του Ιδρύματος και τους εύχεται, καθώς και σε όλους τους υποψήφιους, καλή πρόοδο στις σπουδές τους.

Καρδίτσα, 9 Δεκεμβρίου 2014Δημοσίευση της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση υποτροφιών

Η Δευτέρα 27η Οκτώβρίου η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων


Δημοσιεύτηκε στον Τύπο, σύμφωνα τις διατάξεις του Νόμου, την 12η Σεπτεμβρίου 2014 η περίληψη της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση δύο υποτροφιών σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν σε Σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015. Η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων σπουδαστών ορίζεται επομένως η 27η Οκτωβρίου 2014.

Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της Προκήρυξης, με τον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτείται να συνοδευουν την αίτηση:

Διακήρυξη - Πρόσκληση 2014


Καλούμε όλους τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ και των Τ.Ε.Ε. του Νομού μας να καταθέσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους στο γραφείο του Ιδρύματος, οδός Δημάρχου Ν. Χαρίτου 5, 4ος όροφος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24410 27711, κ. Χρήστο Ψημμένο.

Καρδίτσα, 12 Σεπτεμβρίου 2014Απόφαση για Χορήγηση Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2014 - 2015Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του της 16ης Μαίου 2014 να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες των 2.000 Ευρώ η καθεμία ετησίως σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. του Νομού Καρδίτσας που θα εισαχθούν σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 - 2015.

Η σχετική Προκήρυξη - Πρόσκληση, που περιλαμβάνει τους όρους και αναφέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εγκρίθηκε από τις εποπτεύουσες το Ίδρυμα Αρχές. Η Προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2014.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να λάβουν τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 45 ημέρες από την δημοσίευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει ορίσει τέσσερα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων:

  1. Την επίδοση τους στο σχολείο και στις πανελλήνιες εξετάσεις.
  2. Την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.
  3. Τις ειδικές οικογενειακές τους συνθήκες.
  4. Την εντοπιότητα τους.Καρδίτσα, 5 Ιουνίου 2014