Πράξη Ανακήρυξης Υποτρόφου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του την 2α Δεκεμβρίου 2016 εξέτασε τις υποβληθείσες αιτήσεις αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. / Τ.Ε.Ε. Ν. Καρδίτσας για την χορήγηση της μίας υποτροφίας που προκήρυξε το Ίδρυμα την 16/9/2016 και εξέδωσε την ακόλουθη Πράξη Ανακήρυξης Υποτρόφου:

Πράξη Ανακήρυξης

Η πράξη αυτή αναρτήθηκε σήμερα, την 9η Δεκεμβρίου 2016 και τοιχοκολλήθηκε την ίδια μέρα στο Γραφείο του Ιδρύματος (στην είσοδο της πολυκατοικίας οδός Χαρίτου 5 και στην είσοδο του γραφείου στον 4ο όροφο). Τυχόν ενστάσεις από υποψήφιους πρέπει να υποβληθούν εντός 10ημέρου, δηλ. μέχρι την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016.

Το Δ.Σ., στην ίδια συνεδρίαση, αφού εξέτασε τα πιστοποιητικά σπουδών των εν ενεργεία υποτρόφων του Ιδρύματος και διαπίστωσε ότι η πρόοδός τους πληροί τους όρους της σύμβασης χορήγησης υποτροφίας, αποφάσισε την καταβολή των υποτροφιών του έτους 2016-2017 σε όλους τους υποτρόφους του.

Καρδίτσα, 9 Δεκεμβρίου 2016


Δημοσίευση της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για χορήγηση υποτροφίας

Η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων


Δημοσιεύτηκε στον Τύπο, σύμφωνα τις διατάξεις του Νόμου, την 16η Σεπτεμβρίου 2016 η περίληψη της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση μίας υποτροφίας σε απόφοιτο Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθη σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017. Η κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων σπουδαστών πρέπει να γίνει εντός 45 ημερών, η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων ορίζεται επομένως η 31η Οκτωβρίου 2016.

Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της Προκήρυξης, τον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτούνται καθώς και την φόρμα της αίτησης με τα απαραίτητα στοιχεία των υποψηφίων:

Προκήρυξη - Πρόσκληση

Δικαιολογητικά

Φόρμα Αίτησης

Καλούμε όλους τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ και των Τ.Ε.Ε. του Νομού μας που ενδιαφέρονται για την υποτροφία να καταθέσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους στο Ίδρυμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24410 25007, κ. Γεώργιο Ανυφαντή, Πρόεδρο του Ιδρύματος, Κολοκοτρώνη 10, 2ος όροφος.

Καρδίτσα, 16 Σεπτεμβρίου 2016


Απόφαση για Χορήγηση Υποτροφίας Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του την 8η Απριλίου 2016 να χορηγήσει μία (1) υποτροφία των 2.000 Ευρώ ετησίως σε απόφοιτο Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. του Νομού Καρδίτσας που θα εισαχθεί σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017.

Η σχετική Προκήρυξη - Πρόσκληση, που περιλαμβάνει τους όρους και αναφέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απεστάλη προς έγκριση από τις εποπτεύουσες το Ίδρυμα Αρχές. Η Προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να λάβουν τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 45 ημέρες από την δημοσίευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει ορίσει τέσσερα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων:

  1. Την επίδοση τους στο σχολείο και στις πανελλήνιες εξετάσεις.
  2. Την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.
  3. Τις ειδικές οικογενειακές τους συνθήκες.
  4. Την εντοπιότητα τους.


Καρδίτσα, 8 Απριλίου 2016