Ακαδημαϊκό Έτος 2018 -2019


Έγκριση χορήγησης της υποτροφίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση


Με την Απόφαση αρ. 168/12056 της 8.2.2019, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε, ως εποπτεύουσα αρχή, την Πράξη Ανακήρυξης του Αλέξανδρου - Ιωάννη Κλιάρη ως υποτρόφου του Ιδρύματος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τού εύχονται κάθε επιτυχία στις σπουδές του.

Καρδίτσα, 14 Φεβρουαρίου 2019


Πράξη Ανακήρυξης Υποτρόφου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του την 14η Δεκεμβρίου 2018 εξέτασε τις υποβληθείσες αιτήσεις αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. / Τ.Ε.Ε. Ν. Καρδίτσας για την χορήγηση της μίας υποτροφίας που προκήρυξε το Ίδρυμα την 21/9/2018 και εξέδωσε την ακόλουθη Πράξη Ανακήρυξης Υποτρόφου:

Πράξη Ανακήρυξης Υποτρόφου

Η πράξη αυτή αναρτήθηκε σήμερα, την 18η Δεκεμβρίου 2018 στον ιστότοπο του Ιδρύματος και τοιχοκολλήθηκε την ίδια μέρα στο Γραφείο του Ιδρύματος (στην είσοδο της πολυκατοικίας οδός Χαρίτου 5 και στην είσοδο του γραφείου στον 4ο όροφο). Τυχόν ενστάσεις από υποψήφιους πρέπει να υποβληθούν εντός 10ημέρου, δηλ. μέχρι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018.

Καρδίτσα, 18 Δεκεμβρίου 2018Δημοσίευση της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για χορήγηση υποτροφίας

Η Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 είναι η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων


Δημοσιεύτηκε στον Τύπο, σύμφωνα τις διατάξεις του Νόμου, την 21η Σεπτεμβρίου 2018 η περίληψη της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση μίας υποτροφίας σε απόφοιτο Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθη σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019. Η κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων σπουδαστών πρέπει να γίνει εντός 45 ημερών, η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων ορίζεται επομένως η 5η Νοεμβρίου 2018.

Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της Προκήρυξης, τον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτούνται καθώς και την φόρμα της αίτησης με τα απαραίτητα στοιχεία των υποψηφίων:

Προκήρυξη Υποτροφίας

Δικαιολογητικά αίτησης

Έντυπο αίτησης

Καλούμε όλους τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ και των Τ.Ε.Ε. του Νομού μας που ενδιαφέρονται για την υποτροφία να καταθέσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους στο γραφείο του Ιδρύματος, Ν. Χαρίτου 5, 4ος Όροφος.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24410 27711, κιν. 6979059295, κα. Ματίνα Καραχάλιου, Γραμματέα του Ιδρύματος.

Καρδίτσα, 21 Σεπτεμβρίου 2018Απόφαση για Χορήγηση Υποτροφίας Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του την 12η Ιανουαρίου 2018 να χορηγήσει μία (1) υποτροφία των 2.000 Ευρώ ετησίως σε απόφοιτο Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. του Νομού Καρδίτσας που θα εισαχθεί σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019.

Η σχετική Προκήρυξη - Πρόσκληση, που περιλαμβάνει τους όρους και αναφέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απεστάλη προς έγκριση από τις εποπτεύουσες το Ίδρυμα Αρχές. Η Προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να λάβουν τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 45 ημέρες από την δημοσίευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει ορίσει τέσσερα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων:

  1. Την επίδοση τους στο σχολείο και στις πανελλήνιες εξετάσεις.
  2. Την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.
  3. Τις ειδικές οικογενειακές τους συνθήκες.
  4. Την εντοπιότητα τους.


Καρδίτσα, 21 Μαρτίου 2018